Sprawienie pogrzebu

Sprawienie pogrzebu osobie samotnej, bezdomnej

Zorganizowanie pogrzebu, także osobie bezdomnej, ciąży na gminie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy tego obowiązku nie może wypełnić rodzina. Dotyczy zatem przede wszystkim osób nie posiadających rodziny, samotnych, osób bezdomnych, bez ustalonej tożsamości, zmarłych na terenie gminy.

W Gminie Stoczek sprawienie pogrzebu w wyżej wymienionych przypadkach, realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku.

Zasady sprawienia pogrzebu przez GOPS

Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu. Pogrzeb odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź jeśli jest ona osobą niewierzącą, pogrzeb przeprowadzany jest zgodnie z panującymi w tym zakresie gminnymi zwyczajami i tradycjami.

Ośrodek zleca sprawienie pochówku zakładowi pogrzebowemu; zakres usług pogrzebowych obejmuje: 

  • przewóz i przechowanie zwłok,
  • przygotowanie zwłok do pochówku, w tym mycie, ubranie,
  • zakup trumny,
  • obsługa przy pochówku,
  • udział osoby duchownej w pochówku,
  • wykonanie grobu i oznaczenie go tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu osoby zmarłej,
  • inne czynności wynikające z okoliczności lub zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Rodzina w trudnej sytuacji finansowej a pogrzeb

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku pogrzebowego – jednej z form jaką przybiera zasiłek celowy. Zasiłek ten może być przeznaczony m. in. na pokrycie kosztów pogrzebu. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej i ma do niego prawo zarówno osoba samotna, jak i posiadająca rodzinę. Jednak należy pamiętać o tym, że trudności finansowe rodziny nie przenoszą jej powinności wobec zmarłego na gminę.

Aby uzyskać zasiłek należy złożyć wniosek o sprawienie pogrzebu na koszt gminy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku. Do wniosku należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenia dotyczące braku uprawnień zmarłego, jak również członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.

Ośrodek ma prawo wymagać od rodziny załączenia do wniosku także dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz materialną.