Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE- informacje dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, że w dniach od 17 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. pracownicy socjalni będą przyjmować podania wraz z całym kompletem dokumentów niezbędnych do objęcia dożywianiem dzieci w szkołach.

Co trzeba wiedzieć?

Kryterium- 792,00zł/ os.

Podanie– w podaniu muszą być uwzględnione wszystkie dzieci, które chcą Państwo objąć dożywianiem w szkole; imię i nazwisko, klasa oraz dokładny adres szkoły.

Dokumenty–  potwierdzenie Państwa dochodu w rodzinie; muszą Państwo do podania dołączyć cały komplet dokumentów potwierdzających Państwa wszystkie źródła dochodu:

– jeśli posiadają Państwo gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego- należy dostarczyć: nakaz płatniczy za 2020r. lub zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa za 2020r.

– jeśli są Państwo zatrudnieni na umowę o pracę/ zlecenie/ dzieło- należy dostarczyć: zaświadczenie z pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedni, np. podanie składają Państwo w tutejszym Ośrodku w miesiącu sierpniu, zaświadczenie musi być wystawione za lipiec.

– jeśli mają Państwo przyznany zasiłek rodzinny- należy dostarczyć: ostatnią wydaną decyzję przyznającą zasiłek rodzinny.

– jeśli są Państwo zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne- należy dostarczyć: decyzję z Urzędu Pracy.

– jeśli ktoś u Państwa w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- należy dostarczyć to orzeczenie.

– jeśli podejmują Państwo prace dorywcze- należy poprosić pracownika socjalnego o danie Oświadczenia dot. prac dorywczych- na oświadczeniu należy napisać: ,,oświadczam, że w miesiącu ……… (należy wpisać miesiąc poprzedni) z prac dorywczych uzyskałam/em dochód w wysokości ……… (wpisać kwotę). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’, w przypadku niepodjęcia żadnych prac dorywczych należy napisać: ,,oświadczam, że w miesiącu ……… (należy wpisać miesiąc poprzedni) z prac dorywczych nie uzyskałam/em żadnego dochodu. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’

– jeśli mają Państwo zasądzone alimenty- należy dostarczyć: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty bądź odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

– jeśli posiadają Państwo umowę dzierżawy- należy dostarczyć: umowę dzierżawy.

– jeśli pobierają Państwo świadczenie emerytalne bądź rentowe- należy dostarczyć: odcinek pobranego świadczenia za miesiąc poprzedni bądź decyzję o waloryzacji za rok 2020.

– jeśli z funduszu alimentacyjnego otrzymują Państwo alimenty na dane dziecko- należy dostarczyć: ostatnią wydaną decyzję przyznającą fundusz alimentacyjny.

– jeśli pobierają Państwo zasiłek pielęgnacyjny- należy dostarczyć: ostatnią wydaną decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny.

– jeśli mają Państwo rozwód bądź żyją Państwo w separacji- należy dostarczyć: prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację.

– jeśli w miesiącu poprzednim zakończyli Państwo pracę- należy dostarczyć: świadectwo pracy.

– jeśli prowadzą Państwo własną działalność gospodarczą- należy dostarczyć: na zasadach ogólnych- zaświadczenie odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

na ryczałcie- należy dostarczyć: oświadczenie o dochodzie tzn. poprosić od pracownika socjalnego Oświadczenie, na oświadczeniu napisać: ,,oświadczam, że w miesiącu ……… (należy wpisać miesiąc poprzedni) z własnej działalności gospodarczej uzyskałam/em dochód w wysokości ……… (wpisać kwotę). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– podanie

http://gopsstoczek.pl/wp-content/uploads/2020/08/Podanie-dożywianie-.jpg

– oświadczenie (prace dorywcze bądź własna działalność)

http://gopsstoczek.pl/wp-content/uploads/2020/08/Oświadczenie-pod-odpowiedzialnością.jpg

PODANIE WRAZ Z CAŁYM KOMPLETEM DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STOCZKU.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:

tel. 660 473 248

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

UWAGA!

W związku z tym, iż 10 sierpnia 2020r. odbędzie się wycieczka do Warszawy dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego- świetlica socjoterapeutyczna z siedzibą przy ul. Węgrowskiej 34, 07-104 Stoczek tego dnia będzie zamknięta.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności w Placówce Wsparcia Dziennego | Dodaj komentarz