O projekcie

Placówka Wsparcia Dziennego, prowadzona w formie świetlicy socjoterapeutycznej, powstała w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”. Na jego realizację Gmina Stoczek pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w kwocie 328 446.9 zł. Całkowita wartość projektu to 358 384.5 zł, z czego 10% (29 937,60 zł) stanowi wkład własny gminy. Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzież zamieszkujące gminę Stoczek. Wsparcie dotyczy również osoby z otoczenia uczestników projektu, które mogą wziąć udział w zajęciach profilaktycznych w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku codziennie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. Podczas roku szkolnego świetlica czynna jest w godzinach 13.00 – 19.00, natomiast w wakacje – w godzinach 09.00 – 15.00.

Organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych uczestnicy projektu zapewnia uczestnikom projektu optymalne zagospodarowanie czasu wolnego spędzanego w świetlicy. Wychowankowie świetlicy mogą również liczyć na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji oraz ciepły posiłek. W ramach realizacji zajęć, uczestnicy projektu mają dostęp do zajęć sportowych, tanecznych oraz zajęć nauki języka angielskiego.

Na początku każdego miesiąca aktualizowany jest harmonogram zajęć, według którego odbywają się zajęcia specjalistyczne, przeznaczone dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Placówka wsparcia dziennego zapewnia wsparcie logopedy, psychologa, pedagoga i socjoterapeuty.