Dom pomocy społecznej

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej (SDPS) w Starych Lipkach jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Gminy Stoczek, powołaną uchwałą Rady Gminy w Stoczku 20 grudnia 1993 r. Jest ośrodkiem przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. Celem jednostki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości samodzielności.

Osoba uprawniona do umieszczenia w SDPS w Starych Lipkach to taka, która wymaga całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.

Dom pomocy świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. wyżywienie,
  3. odzież i obuwie,
  4. utrzymanie czystości;
 2. opiekuńcze, polegające na:
  1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnacji,
  3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 3. wspomagające, polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
  3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
  5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
  7. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  8. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
  9. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Jak wygląda procedura umieszczenia osoby zainteresowanej w domu pomocy?

Podstawą skierowania do domu pomocy jest wniosek, który należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Stoczku za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.

Złożenie wniosku skutkuje przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, który stwierdza brak możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 2. opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy;
 3. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 4. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty,
 6. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, decyzję umieszczającą i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Stoczek wydaje Wójt Gminy Stoczek.

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

W celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy przeprowadzony zostaje wywiad z jej rodziną.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt A i B.

W przypadku niewywiązywania się osób  z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Wnoszenie opłat

 1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
  1. z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.
 2. Osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańca domu, wnoszą ustaloną opłatę do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę gmina przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.
 3. Wymienioną opłatę przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej, dzięki czemu może on pokryć wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.

Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje o Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach znaleźć można: tutaj.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPINIA DOTYCZĄCA STOPNIA SPRAWNOŚCI OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgoda na umieszczenie w DPS