Asystent rodziny

Asystent rodziny – pomoc dla rodziny na zasadzie partnerstwa

Asystentura rodziny stanowi element wsparcia rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Pracę asystenta rodziny organizują działania profilaktyczne w środowisku zamieszkania.  Profilaktyka rozumiana jest tu jako eliminowanie zagrożeń odebrania dziecka z rodziny biologicznej i umieszczenia w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeciwdziałanie niekorzystnym sytuacjom prowadzącym do dezorganizacji rodzin ma dokonywać się przez wczesne reagowanie i zapobieganie pogłębianiu się sytuacji kryzysowych.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Zadaniem asystenta rodziny jest wzmacnianie rodziny z małoletnimi dziećmi wykorzystując jej zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Pracuje w miejscu zamieszkania rodziny lub przez nią wskazanym. Prowadzi działania profilaktyczne i wspierające oparte na relacji asystenckiej. Jego rola w systemie pomocy rodzinie jest istotna, gdyż efektem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę będącą w kryzysie podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej stworzenie optymalnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci. Rodzina spełniająca prawidłowo swe funkcje da zaś możliwość do prawidłowego rozwoju potomstwa, co w przyszłości zaowocuje zmniejszeniem skali problemów społecznych.

Głównym zadaniem asystenta jest więc pedagogizacja rodziców oraz ich wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne poprzez towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego.

Jednocześnie asystent rodziny jest zazwyczaj koordynatorem działań wielu innych służb społecznych, pracujących z daną rodziną i na jej rzecz, z którymi działa w partnerstwie. Dlatego obecność asystenta ułatwia rodzinom z kłopotami m. in.  kontakt z innymi instytucjami, takimi jak szkoła, służba zdrowia czy służby porządkowe.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku podejmuje działania, których celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez:

  • analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
  • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
  • rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;
  • pomoc w integracji rodziny;
  • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
  • dążenie do reintegracji rodziny.